משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

חוק שכירות הוגנת, תיקון 1 לחוק השכירות והשאילה:-

החוק המסדיר את העניין:-

תיקון מס' 1 תשע"ז – 2017 לחוק השכירות והשאילה, תשל"א -1971 ( להלן: “החוק")

מטרת התיקון לחוק:

הסדרת נושאים הקשורים ביחסי משכיר-שוכר.

דירה ראויה למגורים:

החוק קובע כי דירה שאינה ראויה למגורים היא דירה שיש בה סיכון שאינו סביר לבטיחות השוכר או לבריאותו.

בנוסף, החוק קובע כי דירה שאינה ראויה למגורים היא דירה שאינה כוללת: מערכת נקזים לרבות מערכת ביוב, מערכת תאורה או חשמל, פתחי איוורור ותאורה טבעית, דלתות לסגירה ופתיחת הפתחים, דלת כניסה שאפשר לנעול.

על מי חלה החובה לתקן תקלות בנכס ?

החוק קובע כי ליקוי קל בדירה הטעון תיקון, על השוכר לתקן ועל חשבונו, גם ללא בעל מקצוע.

בנוסף, חלה חובה על השוכר לתקן על חשבונו כל ליקוי שנגרם בעקבות שימוש לא סביר בנכס.

חובת המשכיר לתקן ליקויים בנכס:

חלה חובה על המשכיר לתקן כל תיקון בנכס, שאינו ליקוי קל ואינו נובע משימוש לא סביר בנכס, גם אם הוסכם בין הצדדים אחרת או שהיה מקובל בינהם אחרת.

מועד התיקון ע"י המשכיר:

על המשכיר לתקן תוך זמן סביר ולא יאוחר מ-30 ימים מיום שדרש זאת השוכר ממנו.

כשמדובר בתיקון של ליקוי בנכס שאינו מאפשר מגורים בנכס באופן סביר, על המשכיר לתקן בתוך זמן סביר, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה ימים, ממועד שפנה אליו השוכר בעניין.

חובת השוכר:

על השוכר חלה החובה לשלם את המיסים של מחזיק בדירה, קרי ארנונה ואת כל התשלומים השוטפים – מים, חשמל, גז, ועד בית.

בטוחה/ערבות:

החוק קובע כי המשכיר רשאי לגבות מהשוכר בטוחה/ערבות מראש בגובה של עד שליש מדמי השכירות עבור כל התקופה, ולא יותר מפי 3 מדמי השכירות לחודש.

יצויין כי מטרת הבטוחה להבטיח תשלום דמי השכירות ו/או הבטחת פינוי הנכס במועד הקבוע בהסכם השכירות.

מימוש בטוחה:

כפוף להודעה של המשכיר לשוכר בזמן סביר מראש, המשכיר רשאי לממש את הבטוחה שברשותו באחד מהמקרים הבאים:

  1. השוכר לא שילם במועד את התשלומים החלים עליו.

  2. השוכר לא פינה את הדירה במועד המוסכם.

  3. השוכר לא שילם על הנזקים, שחובת תיקונם חלה עליו.

יפית לוי , עו"ד ומגשרת

רחוב בן גוריון 19, בני ברק (ק-2)

טל': 050-7680636

פקס': 077-3179176

דוא"ל: yafitadv@walla.com

אתר המשרד: www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו