משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

מאמר מכתב החרגה מותנה

מכתב החרגה מותנה:-

החוק המסדיר את העניין:-

חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(תיקון מס' 7), התשע”ד 2013 (להלן:”החוק")

מטרת התיקון לחוק:-

בעיקר מתן הגנה נוספת למי שרכש דירה מקבלן, וזאת מפני הבנק המלווה את הקבלן.

בנק מלווה:-

הבנק נותן הלוואה לקבלן לצורך בניית פרוייקט הבנייה, והבנק משעבד את הקרקע בשלמותה , כולל את הדירות – לצורך הבטחת החזרת ההלוואה מהקבלן.

מה הקשר בין שעבוד הקרקע, למי שרוכש דירה מקבלן ?

למעשה, רכישת הדירה מקבלן, כפופה לשעבוד של הבנק המלווה על הקרקע.

מהו מכתב החרגה מותנה:-

מכתב מהבנק המלווה, המופנה לרוכש הדירה, בו מודיע לרוכש הדירה שעם תשלום מלוא התמורה עבור הדירה, השעבוד הקיים על כל הקרקע , לא יחול על דירתו של אותו רוכש הספציפי.

כך שהשעבוד ימשיך לחול על כל הפרוייקט, למעט דירתו של הרוכש ששילם את מלוא התמורה בגין הדירה, בהתקיים תנאים מסויימים הקבועים בחוק.

נוסח מכתב החרגה מותנה:-

הנוסח קבוע בתוספת לחוק.

מועד פנייה לצורך הנפקת מכתב החרגה מותנה:-

על הקבלן לפנות לבנק המלווה, תוך 30 ימים מיום שהרוכש שילם את התשלום הראשון עבור הדירה - באמצעות פנקס השוברים, או תוך 30 ימים ממועד הנפקת ערבות בנקאית , או 30 יום ממועד הנפקת פוליסת ביטוח ע"י המבטח, וזאת על-מנת שהבנק ינפיק לרוכש מכתב החרגה מותנה.

ערבות בנקאית / פוליסת ביטוח ע"י תאגיד בנקאי:-

הקבלן מחוייב עפ"י חוק לתת לרוכש בטוחה עבור כל תשלום מתשלומי התמורה בגין הדירה.

הבטוחה יכולה שתהא ערבות בנקאית (כשמי שמלווה את הפרוייקט הוא בנק ) והבטוחה יכולה שתהא פוליסת ביטוח (כשמי שמלווה את הפרוייקט היא חברת ביטוח).

חובת הקבלן להודיע לרוכש:-

התיקון לחוק מטיל חובה על הקבלן - ליידע את הרוכש כי פנה לבנק המלווה, לצורך הנפקת מכתב החרגה מותנה עבורו.

מועד מסירת מכתב החרגה מותנה לרוכש:-

הקבלן מחוייב למסור לרוכש את מכתב ההחרגה המותנה, , לאחר שיונפק.

יפית לוי , עו"ד ומגשרת

רחוב בן גוריון 19, בני ברק (קומה 2)

טל': 050-7680636

פקס': 077-3179176

דוא"ל: yafitadv@walla.com

אתר הבית : www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו