משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

מאמר שכר טירחת עו"ד קבלן

במאמרי זה אתמקד בשכר טרחתו של עו"ד מטעם הקבלן:-

החלטתם לרכוש דירה חדשה מקבלן, הקבלן מפנה אתכם לעו"ד מטעמו, אצלו אתם אמורים לחתום על הסכם לרכישת הדירה.

עו"ד זה מייצג למעשה את הקבלן. ומטפל עבור כל הקונים בפרויקט הבנייה ברישום הבניין כבית משותף, ורישום הדירה על-שם הקונה.

היות ועורך-הדין פועל מטעם הקבלן, ולא מטעם הקונה, לקונה אין אפשרות לנהל משא-ומתן על שכר-הטירחה.

בנוסף, אתם רשאים להיות מיוצגים ע"י עו"ד מטעמכם, שיערוך עבורכם את הבדיקות המשפטיות הנדרשות, ויעיר הערות בהתייחס להסכם המכר שנוסח ע"י עו"ד מטעם הקבלן.

מי משלם את שכרו של עו"ד מטעם הקבלן ?

עד לשלהי שנת 2014, נהוג היה, שבמעמד חתימת הסכם רכישת הדירה, הקונה היה משלם לעו"ד מטעם הקבלן , עו"ד שכאמור מייצג את הקבלן, את שכר טירחתו בשיעור של 1.5%- 2% + מע"מ ממחיר הדירה.

ח"כ מאיר שטרית (התנועה) פעל להגבלת שכר טרחת עו"ד בעיסקאות אילו, באמצעות תיקון חוק המכר (דירות) התשל"ג -1973.

התיקון לחוק קובע כי מוכר לא ידרוש מקונה השתתפות בהוצאות משפטיות בסכום העולה על הסכום או השיעור שקבע שר השיכון והבינוי בהתייעצות עם שר המשפטים ושר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

שר הבינוי והשיכון רשאי לקבוע כאמור סכומים מירביים שונים לדירות מסוגים שונים לפי אמות מידה שקבע, וכן כי הוראות אילו, לא יחולו על דירות מסוג מסויים או על דירות שמחירן עולה על המחיר שקבע.

קונה ישלם את ההוצאות המשפטיות ישירות לעו"ד , אשר יוציא לקונה חשבונית כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.

"הוצאות משפטיות" הכוונה שכר טירחת עו"ד המייצג הן את המוכר והן את הקונה בעיסקה למכירת דירה, עבור כל הפעולות הקשורות לרישום הזכויות מיום חתימת הסכם המכר (יום המכירה), כולל רישום הזכויות בטאבו ועד לרישום הבניין כבית משותף וכן שינוי או תיקון לצו רישום בית משותף.

תיקון החקיקה עבר בכנסת - מועד כניסתו לתוקף – רק לאחר התקנת תקנות ע"י שר הבינוי והשיכון.

ואכן, ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ביום 04.12.2014 את התקנות המשלימות לתיקון מספר 7 לחוק המכר, תקנות המכר (דירות) (הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות , התשע"ה – 2014 .

שכ"ט עו"ד ברכישת דירה מקבלן הוגבל ל – 5,000 שקלים + מע"מ, או לחצי אחוז ממחיר הדירה + מע"מ, הנמוך מבין השניים.

התקנה לא תחול על דירות יוקרה ששוויין עולה על 4,642,750 שקלים.

יפית לוי , עו"ד ומגשרת

רחוב בן גוריון 19, בני ברק (קומה 2)

טל': 050-7680636

פקס': 077-3179176

דוא"ל: yafitadv@walla.com

אתר הבית : www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו