משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

מעורבות סעיף 35 לחוק הירושה

סעיף 35 לחוק הירושה – מעורבות

סעיף 35 קובע: “הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה – בטלה".

הוראת סעיף זו קובעת חזקה בדין. החזקה הזו אינה ניתנת לסתירה, כאשר מוכחת מוערבותו של הנהנה בצוואה.

בית המשפט העליון בפרשת גדליה אישר את פסילתה של צוואה עליה חתם המנוח, בשל "הנוכחות המשפחתית המסיבית בבית המנוח".

ע"א 1079/92 גדליה נ' דאלי פ"ד מז (5) 431.

סעיף 35 לחוק אינו דורש להרים כל נטל ראייתי לעניין קיומה של השפעה פסולה, אלא מגולם בו הרעיון כי כל יוזמה של מי שנהנה מהצוואה והיה מעורב בה מעוררת חשד בדבר גנבת דעתו של המצווה.

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד 298

יפים לעניין זה דבריו של השופט ברק בפרשת בנדל :

" המחוקק יצר אפוא מעין הנחה חלוטה, כי כל מי שלקח חלק בעריכת הצוואה משפיע שלא כדין על המצווה. תוצאה זו קשה היא, שכן היא שוללת כל שיקול דעת ליתן תוקף לצוואה, מקום שהנסיבות מעידות על כך כי אף שהנהנה נטל חלק בעריכת הצוואה,הוא לא השפיע השפעה שלא כדין על המצווה".

ע"א 851/79, 160/80 בנדל ואח' נ' בנדל, פ"ד לה (3) 101, 109

יתרה מזאת, הוראת סעיף 35 לחוק תחול גם אן המעורב בצוואה "היה עד לעשייתה".

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד 298

כדי שצוואה תתבטל בשל מעורבות הזוכה על פיה, צריך שיתקיים אחד מאלה:

  • הזוכה ערך את הצוואה.

  • הזוכה היה עד לעשייתה.

  • הזוכה לקח באופן אחר חלק בעריכתה.

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד 299

מי " שערך אותה"

בתי המשפט קבעו בשורה ארוכה של פסקי דין כי עורך הצוואה הוא מי שעסק בניסוחו או בכתיבתו של המסמך הנחזה להיות צוואה.

העריכה היא הפעולה הטכנית הלשונית של הכנת המסמך, יצירתו מבחינת התוכן או הצורה, ובפרט ניסוחו המילולי והלשוני.

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד 309

ע"א 99/86 זיידה נ' זיידה פ"ד מ (3) 105

ע"א 576/72 שפיר נ' שפיר פ"ד כז (2 ) 373

ע"א 6496/98 בוטו נ' בוטו פ"ד נד (1 ) 19

"היה עד לעשייתה"

עד לעשייתה של צוואה הוא בראש ובראשונה מי שמבחינה רשמית היה עד לה במשמעות סעיף 20 לחוק הירושה.

"לקח באופן אחר חלק בעריכתה"

ביטוי גמיש אשר מתמלא תוכן על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, מבחן עובדתי.

המחקוקק הישראלי רואה "בני זוג" כבשר אחד, וקובע את פסלותם אם מי מהם מעורב בצוואה.

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד 305

יפית לוי , עו"ד ונוטריון

050-7680636

פקס': 077-3179176

yafitadv1@gmail.com

www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו