משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

פירוק חברה מרצון

פירוק וחיסול מרצון של חברה שאינה פעילה והיא בעלת כושר פרעון:-

החוק המסדיר את העניין:-

חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: “החוק")

פקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג – 1983 פרקים יג, טו

תקנות החברות (אגרות), תשס"א- 2001.

תקנות החברות (פירוק) התשמ"ז - 1987 ( להלן: “התקנות)

רקע:-

עד לשנת 2000, לרשם החברות היתה סמכות למחוק חברות שאינן פעילות , וזאת לאחר שלא שילמו אגרה שנתית 5 שנים.

כיום, בהתאם לחוק החברות ניתן לפרק חברה , אך ורק באחת מהדרכים הבאות: על – ידי בית משפט, מרצון ו/או בפיקוח בית המשפט.

בעלי מניות ודירקטורים בחברה שאינה פעילה, חייבים לפרק את החברה, באחת מהדרכים המנויות לעיל, אחרת , בין היתר, החברה צוברת חובות אגרה שנתית.

פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פרעון:-

חברה יכולה להתפרק בדרך של פירוק מרצון, וזאת כאשר יש לחברה יכולת לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים.

פירוק מרצון של חברה כולל שלושה שלבים:-

שלב ראשון: הגשת תצהיר כושר פרעון

שלב שני: כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק

שלב שלישי: כינוס אסיפה סופית ודוח סופי מטעם מפרק החברה

שלב ראשון לפירוק חברה מרצון – הגשת תצהיר כושר פרעון:-

כל או רוב הדירקטורים המכהנים בחברה מצהירים כי "בדקו היטב את מצב עסקי החברה ובאו לכלל דעה שיש בידה לשלם חובותיה במלואם תוך 12 חודשים לאחר תחילת פירוקה".

טיפ: לפני הגשת תצהיר כושר פרעון, יש לוודא ברשם החברות, באמצעות הוצאת תדפיס נסח החברה, כי כל הדירקטורים של החברה אכן רשומים במרשם החברות.

שלב שני לפירוק חברה מרצון – כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק:-

בעלי המניות בחברה נדרשים לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות, ובה תתקבל החלטה על פירוק החברה מרצון, וכן מינוי מפרק לחברה.

המפרק שימונה נדרש להגיש לרשם החברות הודעה על המינוי וכן את הסכמתו למינוי.

שלב שלישי: כינוס אסיפה סופית ודוח סופי מטעם מפרק החברה

מפרק החברה נדרש לזמן אסיפה כללית סופית של החברה, בה יציג המפרק דוח סופי בנוגע להתנהלות הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

יפית לוי , עו"ד ומגשרת

רחוב בן גוריון 19, בני ברק (קומה 2)

טל': 050-7680636

פקס': 077-3179176

דוא"ל: yafitadv@walla.com

אתר הבית : www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו